Posted in Bible, Verse Explanation

கர்த்தரை நாம் எப்படி தேடவேண்டும்?

நாம் வேதத்தில் சாலமோன் எழுதிய உன்னதப்பாடல்கள் வாசித்திருப்போம். மேலோட்டமாக அதை வாசித்தால், ஒரு பெண் தன் மணவாளனை தேடுவதும், பின் மணவாளன் தன்னை வெளிப்படுத்துவதும், அதன்பின் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதும் மட்டுமே நமக்கு தெரியும். அவர்களிடையே நடைபெறும் உரையாடல்களை பாடல் வருணனையுடன் இப்புத்தகம் அமைந்திருக்கிறது.

இந்த புத்தகத்தை நாம் ஆழ்ந்து வாசித்தால், அதிலே எப்படி சூலமத்தி என்கிற ஒரு பெண் தன் மணவாளனை தேடுகிறாளோ, அது போல நாம் கர்த்தரை தேட வேண்டும் என்கிற ஒரு அருமையான சத்தியத்தை தேவன் அதிலே பதித்து வைத்துள்ளார். Continue reading “கர்த்தரை நாம் எப்படி தேடவேண்டும்?”

Advertisements
Posted in Thoughts, Verse Explanation

How to overcome this world

Jesus says, “I have overcome this world” (John 16:33)

How did he overcome this world? What did he overcome? When did he overcome? We might have this question when we pass this verse in Bible.

John clearly says, “Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—comes not from the Father but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever.” (1 John 2:15-17)

We can perceive from the above verse that world is full of

 1. Lust of the flesh
 2. Lust of the eyes
 3. Pride of life

These were not created by our Father, but it came from the world. All these are just temporary ones that arouses out of our mind in seconds, causes us to do some action which we are not ought to and ultimately ends us with breaking our relationship with God. In other way, we can notice that these temporary actions are just like a passing wind that gives us a mere temporary pleasure. No one gets satisfied doing actions that falls under these category. It creates longings in our spirit.

Remember? When God created the man, He commanded him, “You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil” (Genesis 2:16-17)

But, “When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it.” (Genesis 3:6)

Eve’s heart was occupied with,

 1. Lust of the flesh – the fruit of the tree was good for food
 2. Lust of the eyes – pleasing to the eyes
 3. Pride of life – desirable for gaining wisdom

It should have just took few minutes to think and eat the fruit. But the entire mankind lost the relationship with God, received the Curses from Him instead.

It is common for a man to have trouble in heart or temptation. It is how he reacts to them. Is he trying to come out of it? or, is he trying to play around it?

 Even, Jesus met the same situation when he was completely worn out (40 days of fasting), the devil said to him, “If you are the Son of God, tell this stone to become bread.” Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone.’” The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, “I will give you all their authority and splendor; it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours.” Jesus answered, “It is written: ‘Worship the Lord your God and serve him only.’” The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. “If you are the Son of God,” he said, “throw yourself down from here. For it is written: “ ‘He will command his angels concerning you to guard you carefully; they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone.’” Jesus answered, “It is said: ‘Do not put the Lord your God to the test.’” When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time.

 1. Lust of the flesh – command this stone to become the bread
 2. Lust of the eyes – Kingdom of this world that you see will be yours
 3. Pride of life – Son of God, throw yourself down, Angels will guard you

We can see, in every attempt,  Jesus overcome each lust and pride with Verses that God promised us. Yes! That is how Jesus overcame these worldly lusts. He does the will of God.

We, children of God, should always make ourselves aware of this worldly behaviors and keep ourselves out of it. Just like Jesus won these, with his Blood, we can win any tribulation, any troubles, any temptation that the worldly devil brings us! For it is written, “Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.” (James 4:7)

Have a victorious life! God Bless You!!


Extracted from a sermon by Bro. Kulandairaj

Posted in Bible, Verse Explanation

இயேசு – ஜீவவிருட்சத்திற்கு போகும் வழி

புசிக்கவேண்டாம் என்று சொன்ன விருட்சத்தின் கனியை புசித்ததால் (ஆதியாகமம் 2:17), ஆதாமையும் ஏவாளையும் தேவன் சபித்து ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து துரத்திவிட்டார் (ஆதியாகமம் 3:23). மேலும், ஜீவவிருட்சத்தின் கனியையும் பறித்து, புசித்து, என்றைக்கும் உயிரோடிராதபடிக்குச் செய்யவேண்டும் என்று, ஜீவவிருட்சத்துக்குப் போகும் வழியைக் காவல்செய்ய கேருபீன்களையும், வீசிக்கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் வைத்தார் (ஆதியாகமம் 3:24).

Continue reading “இயேசு – ஜீவவிருட்சத்திற்கு போகும் வழி”

Posted in Bible, Verse Explanation

Three different time still the same

That night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left. Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.

Luke 17:34-36

Jesus explains his disciples as to how things would happen on the day Son of Man is revealed. He explains three situations:

 1. First, bed situation – night time.
 2. Second, grinding situation – might be evening time.
 3. Third, field situation – could be morning time.

Continue reading “Three different time still the same”

Posted in Bible, Verse Explanation

மூன்று வேளை ஆயினும் அது ஒரே நேரம்

அந்த இராத்திரியில் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருக்கிற இரண்டுபேரில் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான், மற்றவன் கைவிடப்படுவான். திரிகை திரிக்கிற இரண்டு ஸ்திரீகளில் ஒருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாள், மற்றவள் கைவிடப்படுவாள். வயலிலிருக்கிற இரண்டுபேரில் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான், மற்றவன் கைவிடப்படுவான் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

லூக்கா 17:34-36

மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளில் நடக்கவிருக்கும் காரியங்களை இயேசு தன் சீஷர்களிடத்தில் கூறுகின்ற பொழுது, இப்படி மூன்று காரியங்களை குறிப்பிடுகிறார்.

Continue reading “மூன்று வேளை ஆயினும் அது ஒரே நேரம்”

Posted in Bible, Verse Explanation

கர்த்தர் நம் மேய்ப்பர்

தாவீது தன் ஆடுகளை மேய்ப்பவனாக இருக்கையில், தேவனை தன் மேய்ப்பராக உருவகப்படுத்துகிறார். ஒரு மேய்ப்பனாக, தன் ஆடுகளுக்கு என்ன என்ன செய்யவேண்டும் என்று நன்கு அறிந்திருந்தான். அப்படியே, தனக்கும் தேவன் செய்கிறதை நினைத்துப்பார்க்கிறான். இதுதான் சங்கீதம் 23.

Continue reading “கர்த்தர் நம் மேய்ப்பர்”

Posted in Verse Explanation

Goodness

…You yourselves are full of goodness, filled with knowledge…
Romans 15:14

Goodness is another fruit that God expects us from. The world that we live is filled with evil and deceit. It is not necessary to teach bad character to babies; it comes to them itself. But the good character which God expects has to be taught seriously.

III John 1:11 says, “Dear friend, do not imitate what is evil but what is good. Anyone who does what is good is from God”. We, whom created by God in his own image, expects goodness from us. He loves if we follow it. The world that we live though has badness in it, we should be cautious that its dirt never falls on us.

Also, I John 4:13 says, “We know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit”. He gives us his spirit to live in him. Paul says, “You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ”.

God gives us the Spirit of Christ. You may wonder what Spirit of Christ actually is. Jesus when he was living among us, he was going around doing good (Acts 10:38) as testified by apostle. He did no evil to anyone; expressed goodness and taught goodness. The one who created us when has the spirit of Goodness, we, who hold his spirit should also exhibit the quality of goodness. Jesus says, “Love your enemies, do good to those who hate you” in Luke 6:27.

Do you crave that you can’t live with good character in this world? Ask God, he creates situation for that. He gives us what we long for. Psalmist cries out to God, You are good, and what you do is good; teach me your decrees.” in Psalm 119:68. Let’s plea to God in the same way and reveal the goodness which God expects.